ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κάτωθι εταιρείες, στις οποίες προσφέραμε τις τεχνικές υπηρεσίες μας:

 

ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
SOVEL Α.Ε.
SEMAC CONSTRUCTIONS A.T.E.
VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
ARCON CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΟ 3 Α.Τ.Ε.
ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Ε.
J&P ΑΒΑΞ Α.Τ.Ε.
Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
STOMANA INDUSTRY S.A.
ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.
DOJRAN STEEL LTD
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΜΟΧΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.
PORTO CARRAS GRAND RESORT